Ülo Vooglaid: Juht versus juhtivtöötaja

Mis teeb isikust hea ja oma ametis toimiva juhi? Millest ära tunda kehva ja kahjulikku juhti? Ülo Vooglaid avab mis vahe on juhil ja juhtivtöötajal.

Juhtida saab subjekt, kes

 • on küllalt haritud, et teada, mida saab ja tohib juhtida ning mida ei saa ja/või ei tohi juhtida;
 • on küllalt informeeritud, et orienteeruda oludes, olukorras ja situatsioonis, võimalustes ja ohtudes, inimestes ja inimsuhetes;
 • on küllalt kogenud, et aimata võimalike otsustega tõenäoliselt kaasnevaid tulemusi ja tagajärgi;
 • küllalt nõudlik nii enda kui teiste suhtes, et siduda tegutsemise otstarbekust, efektiivsust ja intensiivsust personaalse vastutusega ning püsida elukestvas õppes;
 • küllalt järjekindel, et oleks välistatud mistahes ressursside raiskamine;
 • küllalt tähelepanelik ja hooliv, et kindlustada igaühele, eriti eriarvamusel olijaile, kaitse;
 • küllalt õiglane, et tagada kõigile kindlusetunne;
 • küllalt avatud uutele ideedele, teooriatele, tehnoloogiatele, meetoditele,
 • küllalt julge ja ettevaatlik, et riskida…
 • tunneb inimesi ja tahab neid üha enam tunda ning arvestada;
 • tunneb organisatsiooni kui süsteemi ja selle funktsioneerimise, muutumise ja arengu eeldusi;
 • tunneb neid protsesse, mida ta tahab juhtida (ja/või peab juhtima);
 • tunneb keskkonda kui metasüsteemide süsteemi;
 • valdab prognoose ning nende alusel koostatud stsenaariume;
 • ei pea end asjatundjaks valdkondades, mida ta ei valda; austab ja arvestab asjatundjaid.

Juhtimise ükski tegur ei ole nii tugeva toimega, et sellest piisaks edu saavutamiseks, ent iga tegur on küllalt tugeva toimega, et kasvõi kõik muud pingutused ja kulutused mõttetuks muuta.

201 sõna
10107 vaatamist
Ülokool

Ülokool on veebiväljaanne, kus avaldame Ülo Vooglaiu materjale, artikleid ning esinemiste heli- ja videosalvestusi. Kõik avaldatud materjalid on üksnes personaalseks kasutamiseks.