Võrguväljaandest.

Võrguväljaanne ylokool.com (ülokool.ee) on hariduslik ja ajakirjanduslik väljaanne, milles publitseeritakse nii Ülo Vooglaid artikleid kui muid artikleid ja multimeediateoseid Ülokool toimetuse äranägemisel. Teemade päevakajalisus erineb päevauudiste ajakirjandusest peamiselt selles osas, et suurem osa käsitletavaid teemasid on oma olemuselt lausa aegumatult aktuaalsed, sest  puudutavad selliseid ühsikondlike nähtusi, millede mõju ulatub kümnete inimpõlvede taha.

Käesolevas võrguväljaandes avaldatud fotod ja muu pildimaterjal on enamjaolt Eesti avaliku elu või avalikus ruumis toimunu ajakirjanduslik dokumentalistika.

Materjalide kasutamine

Kõik Ülokooli veebiväljaandes avaldatud materjalid on mõeldud üksnes personaalseks kasutamiseks Ärialaseks, organisatoorseks või mistahes muu kasutamise jaoks palume võtta meiega ühendust, et leppida kokku kasutamise tingimustes ja kõiges muus sellega seonduvas.

Tsiteerimine

Käesoleval leheküljel avaldatud materjalide avaldamine ilma Ülokooli ja/või Ülo Vooglaiu loata ei ole lubatud. Lubatud on viitamine ja tsiteerimine tingimusel, et viide sisaldab otselinki tsiteeritud materjalile. Tsiteerida  võib kuni kolm lauset, seejuures peab tsitaadi juures olema selge viide tsiteeritud lõigule Ülokooli veebileheküljel. Muudel juhtudel palume tsiteerimise eelnevalt kooskõlastada.

Jagamine

Ülokooli veebilahendus toetab viitamist sotsiaalmeedias. Enamik sotsiaalmeediakeskkondi oskavad ekstraheerida viidatavalt leheküljelt jagamiseks mõeldud metaandmed (pealkiri, sisukokkuvõte, pilt, autor jms). Juhul kui keskkond, kus soovide jagada viidet Ülokooli lehel avaldatud materjalile, ei toeta metaandmete ekstraheerimist, siis palun juhinduge viite koostamisel tsiteerimise põhimõtetest.

Interpreteerimine

Igaüks on oma mõtlemises ja loomingus vaba. Interpreteeringutes palume siiski viidata vastavale algmaterjalile, et lõpptarbija saaks huvi korral tutvuda teie inspiratsiooni allikaks olnud tekstidega.

Isikuandmete töötlemine

Käesolev võrguväljaanne on ajakirjanduslikku laadi väljaanne, mistõttu võib siin isikuandmeid ka teatud puhkudel ilma andmesubjekti nõusolekuta töödelda ja avalikustada.

Isikuandmetega seonduvate avalduste läbivaatamisel lähtume seaduses toodud põhimõttest, et isikuandmed on undimmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta (mitte asjade, vaid väga täpsed ja konkreetsed andmed selgelt tuvastatava isiku!!), seega tuleb isikuandmetega seonduvates küsimuses pöörduda andmesubjektil meie poole isiklikult, tõendades eelnevalt oma isik või või volitatud isikul tõendada volituste olemasolu ning ühtlasi tõendades, et tegemist on tema isikuandmetega. Tõendamata avaldused ei kuulu läbivaatamisele.

Avalikus kohas toimuva heli- või pildimaterjalina jäädvustamise puhul avalikustamise eesmärgil asendab andmesubjekti nõusolekut tema teavitamine sellises vormis, mis võimaldab tal heli- või pildimaterjali jäädvustamise faktist aru saada ja enda jäädvustamist soovi korral vältida, näiteks foto või filmitehnika varjamatu kasutamine. Teavitamiskohustus ei kehti avalike ürituste puhul, mille avalikustamise eesmärgil jäädvustamist võib mõistlikult eeldada.

Kontakt

Vastutav väljandja: MTÜ Ülokool

Mistahes ylokool.com väljaandega seonduvates küsimustes palun pöörduge emaili aadressil.
.